ARTYKUŁYINNEPOLECANE

Kolejne ważne inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza

Przebudowa dróg w Przasnyszu, Drobinie oraz gminach Bielsk i Sońsk, budowa przedszkola w Jaroszowej Woli (pow. piaseczyński) i remont strażnicy OSP w Małowidzu (pow. przasnyski) to inwestycje, które powstaną przy udziale środków z budżetu Mazowsza. Władze województwa na ten cel zarezerwowały ponad 8,5 mln zł w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

 Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wpływ tych inwestycji na poprawę życia w regionie jest nie do przecenienia. – To nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy żyją i pracują w różnych rejonach Mazowsza. Każda z tych inwestycji, bez względu na to czy dotyczy budowy drogi czy nowej placówki oświatowej, stwarza nowe możliwości. Daje szansę na zdobywanie wiedzy, aktywizację zawodową, ale też zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 

 

 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza już niebawem mieszkańcy Ciachcina, Józinka, Leszczyna Szlacheckiego i Tłubic będą podróżować nowymi drogami. Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł umożliwi przebudowę ponad 5 km jezdni i wymianę nawierzchni bitumicznej na asfaltową. To ważny projekt, gdyż drogi są w złym stanie technicznym, a wszystkie umożliwiają dojazd do zabudowań mieszkalnych, gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Realizacja tej inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną i poprawi komfort jazdy, ale też zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

 Koszt inwestycji: 5 600 000,00 zł

Kwota dotacji: 3 328 181,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2024

 

Przebudowa ul. Spółdzielczej w Drobinie

Na inwestycje drogowe stawia też Drobin, która przyznane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczy na przebudowę ponad 850-metrowego odcinka ulicy Spółdzielczej. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie jezdnia z kostki brukowej. Zaplanowano także budowę chodnika o długości  ponad 400 mb. Oprócz tego powstanie kanalizacja deszczowa, pojawi się oznakowanie. Zagospodarowane będę też tereny zielone.

 

Koszt inwestycji: 2 500 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2023

 

Remont drogi gminnej nr 290542W w miejscowości Wrogocin

Drobin otrzymał też dofinansowanie na remont ponad 1,2-kilometrowego odcinka drogi gminnej we Wrogocinie, która jest łącznikiem między gminami Drobin i Staroźreby. W ramach projektu prowadzone będą roboty ziemne. Wykonane zostaną nasypy, podbudowa z kruszywa łamanego. Planowana jest też wymiana przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowa zjazdów w granicach pasa drogowego oraz wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2024

 

Budowa przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli

Z dofinansowania z wojewódzkiego budżetu skorzysta też gmina Prażmów, która w Jaroszowej Woli wybuduje nowoczesne przedszkole wraz ze żłobkiem. W ramach zadania prowadzone będą też prace budowlane związane z montażem wewnętrznej instalacji gazowej oraz zagospodarowaniem terenu. Powstaną trzy place postojowe, cztery zbiorniki na nieczystości ciekłe, dwa zbiorniki wód opadowych, zbiornik przeciwpożarowy z punktem poboru wody, oświetlenie zewnętrzne, instalacje sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne. Wybudowany zostanie też chodnik. To ważna dla mieszkańców inwestycja.

Koszt inwestycji: 19 650 000,03 zł

Kwota dotacji: 1 500 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023 rok

 

Przebudowa i remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu

Z kolei gmina Jednorożec zainwestuje ponad 445 tys. zł z budżetu Mazowsza w przebudowę strażnicy OSP w Małowidzu. To budynek wybudowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, nieocieplony, z przestarzałymi instalacjami, wymagający generalnego remontu. Wsparcie umożliwi kompleksową termomodernizację, remont i przebudowę remizy wraz z zapewnieniem dostępu osobom z niepełnosprawnościami. Prace budowlane obejmą m.in.: roboty murarskie, tynkowanie, malowanie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonane zostanie ogrzewanie gazowe budynku. Ponadto ściany zewnętrzne, fundamentowe i strop zostaną docieplone. Planowana jest również wymiana drzwi zewnętrznych, konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego. Teren wokół strażnicy zostanie wyłożony kostką brukową, a schody zewnętrzne będą przebudowane.

Na realizację tej inwestycji czekają zarówno strażacy, jak i mieszkańcy Małowidza. Wyremontowany budynek będzie bowiem nie tylko siedzibą ochotników, ale też miejscem służącym integracji społecznej, kulturalnej i sportowej.

Koszt inwestycji: 743 000,00 zł

Kwota dotacji: 445 800,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu

Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego trafiło też do Przasnysza. Władze miasta w odpowiedzi na prośby mieszkańców osiedla Orlik zainwestują w poprawę bezpieczeństwa.  W ramach projektu planowana jest kompleksowa przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, czyli wymiana słupów, linii kablowej, układów pomiarowych oraz montaż nowoczesnych opraw wykonanych w technologii LED. Dzięki modernizacji oświetlenia i zastosowaniu wysokiej efektywności nowoczesnych rozwiązań zmniejszy się nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale też zredukowana zostanie emisja CO2 oraz związków siarki, azotu i pyłów do atmosfery. Poza tym wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy Bukowej wraz ze zjazdami do istniejących garaży. W efekcie usprawniony będzie ruch pojazdów do obiektów użyteczności publicznej oraz ruch pomiędzy osiedlami. Odpowiednie ukształtowanie drogi przyczyni się również do ograniczania negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko przez zapewnienie bardziej płynnego przejazdu. Takie podejście zaowocuje ograniczeniem emisji spalin do atmosfery.

 

Koszt Inwestycji: 650 000,00 zł

Kwota dotacji: 390 000,00 zł

 

Przebudowa ulic Słonecznej i  Św. Floriana w Sońsku

Wśród dofinansowanych przez samorząd Mazowsza gmin znalazła się też gmina Sońsk, która pozyskane środki przeznaczy na przebudowę ulic Słonecznej i Św. Floriana. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ul. Słonecznej o długości ok. 372 m. Jezdnia zostanie pokryta nową nawierzchnią. Powstaną pobocza, chodnik oraz odwodnienie. Oprócz tego przebudowany zostanie odcinek ul. Św. Floriana o długości ok. 415 m. Pojawią się nowa nawierzchnia i pobocza. Zmodernizowane będą też skrzyżowania oraz zjazdy.

Koszt inwestycji: 859 802,71 zł

Kwota dotacji: 515 881,63 zł

Planowany okres realizacji: 2023 rok

Marta Milewska

Fot.arch. UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *